Giới thiệuBackupTÍNH NĂNG

Quản lý Cắt và Kiểm soát Bán Thành Phẩm

Quản lý kế hoạch và kiểm soát được tiến độ cắt hằng ngày theo nhịp sản xuất, tránh được cắt sai, cắt thừa, cắt thiếu đồng bộ.

Hỗ trợ các nghiệp vụ: Tác nghiệp cắt. Kế hoạch cắt. Lệnh cắt hằng ngày. Hạch toán bàn cắt. Tạo bó, gom bó BTP. Hạ cỡ - chuyển bó. Kiểm phôi - cắt đổi. In tem mã vạch bó BTP. Kiểm soát BTP thêu/in. Giao BTP cho may. Theo dõi BTP trong chuyền may

Quản lý cắt và bán thành phẩm

Kết quả đạt được

  • Lập Phương án cắt nhanh sát với yêu cầu BTP, từ Phương án cắt chuyển thành kế hoạch cắt và Lệnh cắt hằng ngày, Lệnh in sơ đồ.
  • Tạo bàn cắt nhanh, chính xác. Kéo cây vải đã cắt - thả vào bàn cắt để quản lý luôn được đầu tấm.
  • Tự động tạo bó BTP từ bàn cắt, gom bó, tách bó thuận tiện. Tự động tạo mã vạch cho bó BTP. In tem bó BTP.
  • Tính ngay được định mức thực tế và tỷ lệ lỗi thực tế sau từng bàn cắt, dự đoán sớm được định mức vải thực tế.
  • Hạn chế cắt sai, cắt nhầm nhờ kế hoạch cắt chi tiết, Lệnh cắt chính xác in từ phần mềm.
  • Người quản lý chủ động điều độ được quá trình cắt, lịch cắt hằng ngày. 

Nhận tin tức mới nhất từ TTSOFT

12/9 Đào Duy Anh, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

(+84.28) 3848-99-75